Opstellingen

Wij werken vanuit het inzicht dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Een familie, een vereniging, een team en een organisatie zijn voorbeelden van systemen waarin je betrokken bent. Wat er in zo’n systeem gebeurt en de plek die iemand daarin inneemt bepalen (vaak onbewust) wat en waarom iemand iets doet op de wijze waarop hij het doet. Een werkwijze om hier inzicht in te verkrijgen en er mee om te leren gaan en ernaar te handelen is Systemisch werken. Systemisch werken geeft niet alleen inzicht in de eigen plek en de verhouding met anderen in het systeem, Het verheldert ook en creëert ruimte om verder te ontwikkelen.

Veel mensen lopen gedurende hun leven bewust of onbewust een trauma op. Een trauma kan ontstaan bij levensbedreigende situaties, een ongeluk, operatie, ernstige ziekte, lichamelijke of emotionele mishandeling, verlies van een dierbare of diverse andere impactvolle situaties. Vooral in onze eerste levensjaren en jeugd lopen we onbewust in meer of mindere mate trauma’s op. Systemisch werken biedt ruimte bij het verwerken van vastgezette pijn of trauma’s.

Soorten opstellingen die je bij ons kunt doen:

  • Familie
  • Team
  • Organisatie
  • Verlangen
  • Trauma

Samen Sterk in Opstellen

Karen Carton van Kr8stroom, Hetty Sluijs van Hetty Sluijs Training & coaching en Johan Blom van MooiHeel, hebben samen het platform Samen Sterk in Opstellen opgericht.

Ons platform Samen Sterk in Opstellen (SSO) is een samenwerkingsverband van professioneel geschoolde systemische opstellers. Wij werken vanuit een holistisch wereldbeeld, wat praktisch betekent dat we meerdere stromingen – waaronder systemisch werken, opstellingen, energetisch werk, lichaamswerk en sjamanisme – hebben verweven in onze werkwijze.

Met dit platform bieden we mensen de gelegenheid om op een verantwoorde en diepgaande manier te ervaren wat de kracht van opstellingen is. Met als doel dat je je bewuster wordt van de (familie)systemen waarmee je verbonden bent, hoe deze je leven beïnvloeden en hoe je door deze verbindingen op een gezonde manier te integreren in je leven een rijker leven krijgt.

PATRONEN DOORBREKEN

In families, organisaties en culturen ontstaan in de loop der tijd vaak “vaste patronen”. Deze vaste patronen worden vaak als belemmerend ervaren en ze zijn vaak moeilijk om te doorbreken waardoor er geen nieuwe koers gevaren kan worden. Betrokkenen merken geregeld dat ze herhaaldelijk tegen dezelfde problemen aanlopen. Zo kan een mens of organisatie zonder het te beseffen ‘verstrikt’ raken in de patronen van het familie- of organisatiesysteem. Vaak blijken problemen vanuit verschillende systemen door elkaar te lopen. Dit ‘verstrikt raken’ kan diverse gevolgen hebben voor zowel de mens, organisatie en omgeving; van stress en lichamelijke klachten bij mensen tot conflicten en een voortdurend gebrek aan productiviteit binnen de organisatie.

Door middel van een opstelling krijg je inzicht in hoe je het beste om kunt gaan met de belemmerende patronen binnen jouw organisatie, familie, of persoonlijke context. Met als resultaat dat je meer in je kracht komt, het geeft je meer helderheid in waarom zaken lopen zoals ze lopen en je krijgt meer grip op je leven. Kortom het kan je helpen vervolgstappen in je leven te zetten en richting te geven aan invulling in de toekomst.

Familie, team, organisatie, trauma opstellingen doen we in samenwerking met het verschillende certificeerde professionals op het gebied systemisch werken vanuit verschillende scholen.

JE EIGEN PLEK

Iedereen, alles wat is, heeft zijn eigen plek en recht op zijn eigen plek. Dat is het basisprincipe van systemisch werk. Door bepaalde omstandigheden in ons persoonlijke of professionele leven nemen we deze plek vaak niet of slechts ten dele in. Dit is van invloed op ons functioneren en de keuzes die we in het leven maken. Het kan belangrijk en behulpzaam zijn om inzicht te krijgen in de bewuste en onbewuste beweegreden van ‘het van onze plek afgaan”. Dit kan in beeld gebracht worden door het familie- of organisatiesysteem en je plek daarin te onderzoeken middels een zogenaamde ‘opstelling’.

INZICHT DOOR OPSTELLINGEN

Het werken met opstellingen is een bijzonder krachtige methode om onderstromen en onbewuste patronen zichtbaar te maken. Een opstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’. Bij het werken met opstellingen maken we gebruik van zogenaamde representanten die personen of aspecten uit het systeem vertegenwoordigen. Door deze een plek te geven in de ruimte wordt zichtbaar hoe het systeem in elkaar zit en functioneert. Opstellingen helpen zo om persoonlijke, relatie, werk gerelateerde en organisatievraagstukken te visualiseren en helder te maken. Dit geeft inzicht en richting om datgene aan te pakken wat aangepakt moet worden en dat wat in het systeem verstrikt is geraakt weer aan het licht te brengen en in beweging te krijgen. Een opstelling dringt snel tot de kern van een probleem of patroon door en kan daardoor vele malen effectiever zijn dan traditionele coaching of langdurige (psychologische) begeleiding.

BREDER PERSPECTIEF

De meest bekende opstellingen zijn familie- en organisatie-opstellingen. In opstellingen wordt vanuit systemisch perspectief naar vraagstukken en problemen gekeken. Systemisch perspectief betekent dat we naast de ratio ook kijken vanuit (familie en organisatie) verleden, universele wetten, eenheid, verbondenheid, de aarde en natuur. Vanuit dat bredere perspectief kun je je bewustzijn verruimen en innerlijke krachten en potentieel aanboren die in jezelf en in de organisatie opgeslagen liggen.

Agenda

25 juni 2022

10:00 – 13:00  uur

familie en organisatieopstellingen

Thema ‘Grenzen’

locatie midden van het land

op aanvraag

familie en organisatieopstellingen

locatie midden van het land